Energia ze Słońca

Słońce jest ogrom­nym, nie­wy­czer­pal­nym źró­dłem eko­lo­gicz­nej ener­gii. Ta ener­gia jest dostępna zawsze w takich samych ilo­ściach w prze­ci­wień­stwie do wyczer­pal­nych zaso­bów ziemi, a my możemy pozy­skać ją dzięki pro­ce­sowi zwa­nemu foto­wol­ta­iką. Foto­wol­ta­ika jest roz­wią­za­niem zapew­nia­ją­cym zwrot czę­ści lub nawet cało­ści kosz­tów za wyko­rzy­sta­nie ener­gii elek­trycz­nej, nie szko­dząc przy tym śro­do­wi­sku. Sta­jemy się więc nie­za­leżni od dostawcy ener­gii.

Insta­la­cja foto­wol­ta­iczna składa się paneli foto­wol­ta­icz­nych, czyli ina­czej paneli sło­necz­nych zro­bio­nych z płyt krzemu, skie­ro­wa­nych na połu­dnie, które to wyła­pują naj­więk­szą dawkę foto­nów świa­tła i wpra­wiają tym samym w ruch elek­trony, co prze­kłąda się na pro­duk­cję ener­gii elek­trycz­nej. Prąd stały pły­nący z paneli sło­necz­nych do inwen­tera solar­nego zmie­niany jest tam na prąd zmienny, dzięki któ­remu dzia­łają nasze urzą­dze­nia w domu. Prąd ten poko­nuje drogę przez układ zabez­pie­cza­jący, aby osta­tecz­nie dotrzeć do sieci, z któ­rej korzy­stamy, podłą­cza­jąc domowe urzą­dze­nia do prądu.

Insta­la­cja foto­wol­ta­iczna nie gene­ruje żad­nych kosz­tów zwią­za­nych z wymia­nami pod­ze­spo­łów czy napraw. Panele foto­wol­ta­iczne pra­cują nie­prze­rwa­nie do 25 lat, a inwe­sty­cja w nie zwraca się już po 6–7 latach. W prze­ci­wień­stwie do innych insta­la­cji eko­lo­gicz­nych nie wydaje żad­nych dźwię­ków i zaj­muje bar­dzo mało miej­sca (najczę­ściej mon­to­wana jest na dachach budyn­ków).

DLA DOMU

Wła­sna insta­la­cja foto­wol­ta­iczna pozwala na ener­ge­tyczną auto­no­mię. Jesteś pro­du­cen­tem wła­snej ener­gii. Gospo­dar­stwo domowe zaopa­trzone w sys­tem paneli foto­wol­ta­icz­nych jest w pełni samo­wy­star­czalne i nie­wraż­liwe na żadne podwyżki cen ener­gii elek­trycz­nej.

Foto­wol­ta­iczne insta­la­cje to ochrona śro­do­wi­ska natu­ral­nego. Warto zadbać o czy­ste i zdrowe powie­trze dla przy­szłych poko­leń. Zie­lona ener­gia jest naj­cen­niej­szym darem, jaki spre­zen­to­wała nam natura. Wyko­rzy­staj moc pro­mieni sło­necz­nych!

Finansowanie instalacji

Program „Mój prąd” – dofinansowanie do zakupu i montażu fotowoltaiki

W pań­stwo­wym pro­gra­mie „Mój prąd” możesz sta­rać się o dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści nawet 5000 zł na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w Twoim gospo­dar­stwie domo­wym.

II nabór wniosków
od 13 stycznia 2020 roku
do 18 grudnia 2020 roku
lub do wyczerpania alokacji środków
Uwaga ! Od 31 marca tylko e-wnioski

Program „Czyste powietrze” – ulgi podatkowe i dofinansowania

Pro­gram „Czy­ste powie­trze” ofe­ruje wiele moż­li­wo­ści, przede wszyst­kim pośred­niego, wspar­cia:

  • termomodernizacji budynków
  • instalacji odnawialnych źródeł energii
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
    (w tym, na przykład, ulgę podatkową za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej).

DLA FIRMY

Eko­no­miczne kal­ku­la­cje zde­cy­do­wa­nie prze­ma­wiają za prze­łą­cze­niem się na ener­gię ze słońca. Inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę pozwala zaosz­czę­dzić mnó­stwo pie­nię­dzy w budże­cie firmy w dłuż­szej per­spek­ty­wie. Dodat­kowo fakt, iż przed­się­bior­stwo nie jest w pełni uza­leż­nione od dostaw prądu w tra­dy­cyj­nej for­mie, pozwala na uzy­ska­nie poczu­cia więk­szej nie­za­leż­no­ści od podwy­żek cen ener­gii na rynku.

Inwe­sty­cje w zie­loną ener­gię bez­po­śred­nio wpły­wają na postrze­ga­nie biznesu. Pozy­tyw­nie oddzia­łują na pre­stiż firmy i zwięk­szają jej renomę wśród coraz bar­dziej pro­eko­lo­gicz­nych klien­tów.

Kompleksowa realizacja

Nasz zespół prze­pro­wa­dzi cały pro­ces od przy­go­to­wa­nia oferty aż do uru­cho­mie­nia pro­duk­cji tak, żeby był on jak naj­le­piej dosto­so­wany do indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta. Każde pyta­nie znaj­dzie odpo­wiedź, a wszyst­kie zawi­ło­ści tech­niczne i mery­to­ryczne dokład­nie wytłu­ma­czone. Jest to klucz do zro­zu­mie­nia spe­cy­fiki pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej ze słońca a co za tym idzie satys­fak­cji z ponie­sio­nej inwe­sty­cji.

Doradztwo
Zamówienie
Montaż
Przyłączenie
Produkcja
Doradztwo

Cały proces zaczyna się od rozpoznania potrzeb oraz możliwości technicznych, koniecznych do wykonania instalacji w Państwa domu czy firmie. Na tym etapie zbieramy informacje o obecnym zużyciu energii elektrycznej, sposobie jej wykorzystania oraz potencjalnej lokalizacji pod montaż paneli słonecznych i urządzeń elektrycznych. Jest to najistotniejszy moment ponieważ wszystkie dalsze kroki będą oparte o decyzje podjęte właśnie wtedy. Wiąże się to z wizytą naszego pracownika, podczas której przeprowadzi on rozmowę z inwestorem oraz dokona inspekcji budowli. Na tej podstawie przygotowana zostanie oferta zawierająca wszystkie informacje o samej instalacji jak i o jej cechach użytkowych takich jak przewidywana produkcja. Czytelna forma graficzna prezentowanych informacji w postaci wykresów i zdjęć pozwoli w łatwy sposób zapoznać się z zaletami przedstawianej oferty.

Zamówienie

Po akceptacji przedstawionej oferty otrzymają Państwo umowę, w której zawarte będą wszystkie aspekty techniczne i prawne wymagane przy budowie instalacji fotowoltaicznej. Od momentu jej podpisania nastąpi czas, w którym skompletujemy sprzęt konieczny do jej wykonania i w zależności od ustaleń zostanie on dostarczony przed dniem instalacji kurierem lub bezpośrednio przez naszą ekipę montażową.

Montaż

Gdy całość wymaganego sprzętu będzie dostępna, nasz zespół monterów rozpocznie prace we wcześniej ustalonym z Państwem terminie. Większość instalacji domowych wykonywana jest podczas jednego dnia. Jest to możliwe dzięki zgraniu prac przy instalacji paneli słonecznych na dachu czy gruncie oraz osprzętu elektrycznego wewnątrz budynku. Całość instalacji wykonywana jest z najwyższą starannością przy użyciu najlepszych dostępnych narzędzi i podzespołów. Instalacja fotowoltaiczna przewidziana jest na 20 lat i więcej, a to determinuje zaangażowanie wszystkich możliwych środków do osiągnięcia takiej niezawodności. Należy pamiętać również o aspekcie bezpieczeństwa, często pomijanym przez nierzetelne firmy. Właściwie przygotowane uziemienie instalacji, zabezpieczenie przewodów i profesjonalny montaż dają gwarancję wieloletniego użytkowania. Każdy montaż potwierdzony jest odbiorem technicznym i sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym zawarte są m.in. pomiary instalacji elektrycznej. Następnie instalacja zostaje wyłączona do dnia, w którym zakład energetyczny dokona wymiany licznika energii elektrycznej na tzw. “dwukierunkowy” czyli mierzący pobór prądu z sieci miejskiej jak i produkcję Państwa prywatnej elektrowni.

Przyłączenie

Po zakończeniu instalacji systemu otrzymają Państwo komplet dokumentacji, która jest wymagana przez zakład energetyczny w celu zgłoszenia zamontowanej instalacji fotowoltaicznej. Gwarancją szybkiego podłączenia jest jej poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami, dlatego używamy tylko sprawdzonych rozwiązań a nasi pracownicy stale podnoszą swoje kompetencje. Po dokonaniu zgłoszenia następuje czas, w którym dokumentacja jest weryfikowana a następne umawiany jest termin wymiany licznika energii elektrycznej w Państwa domu czy firmie. W dniu wymiany licznika następuje ponowne włączenie instalacji a co za tym idzie stają się Państwo producentem energii elektrycznej na własne potrzeby.

Produkcja

Produkcja energii przez Państwa instalację jest stale monitorowana, co pozwala na dokładne kontrolowanie poprawności działania systemu oraz monitorowanie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. Dzieje się to za pomocą sieci internet, do której podłączony jest Inwerter przekształcający prąd z paneli słonecznych na sieciowy, czyli taki, który zużywają nasze urządzenia elektryczne. Dostęp do aktualnych jak i historycznych danych umożliwia aplikacja na smartfon lub strona www. Produkcja energii rozpoczyna się każdego dnia o wschodzie słońca, gdy jego pierwsze promienie padną na zespół paneli fotowoltaicznych a kończy się automatycznie w momencie gdy przestanie je oświetlać. W dniach, w których słońca jest bardzo dużo nasza produkcja będzie większa a w pochmurne czy zimowe mniejsza. Dlatego prawidłowe dobranie mocy instalacji jest tak istotne, aby nie doprowadzić do nadprodukcji energii, której nie będziemy w stanie zużyć w danym okresie rozliczeniowym. Znacznie przewymiarowana instalacja okaże się mało opłacalna a z kolei zbyt mała pokryje tylko część zapotrzebowania. Instalacja podczas normalnej eksploatacji jest całkowicie bezobsługowa co czyni ją zupełnie niezauważalną na co dzień, tylko dni, w których otrzymujemy rachunki za prąd są tymi, które nam o niej przypominają 🙂

Kalkulacja oszczędności

Poni­żej przed­sta­wiamy przy­kła­dową kal­ku­la­cję ponie­sio­nych kosz­tów na insta­la­cję sys­temu foto­wol­ta­iki oraz zysków, które przy­nie­sie nam jej praca w prze­ciągu 20 lat od daty uru­cho­mie­nia. Są to dane dla sta­ty­stycz­nej rodziny, któ­rej rachunki mie­sięczne za ener­gię elek­tryczną to 300 zł a koszt insta­la­cji wyniósł 27.200,00 zł. Zawiera ona rów­nież uzy­skaną ulgę na mon­taż odna­wial­nego źró­dła ener­gii. Zwrot z inwe­sty­cji poja­wia się nam w szó­stym roku eks­plo­ata­cji a cał­ko­wity prze­wi­dy­wany zysk (rozu­miany jako nie­za­pła­cone rachunki) z pro­duk­cji przez 20 lat to kwota ponad 60.000,00 zł.

Obec­nie odna­wialne źró­dła ener­gii uzna­wane są przez spe­cja­li­stów jako naj­lep­sza i naj­bez­piecz­niej­sza forma inwe­sty­cji o naj­więk­szej sto­pie zwrotu.