Porozmawiajmy o wspólnych projektach

Zapy­ta­nie prze­słane za pośred­nic­twem poniż­szego for­mu­la­rza zosta­nie prze­kie­ro­wane bez­po­śred­nio do odpo­wied­niej osoby kon­tak­to­wej.

Dane kontaktowe

IT Energy Desperak Jaskuła Sp. j.
Zielarska 118b/4, (62-064) Plewiska

NIP: 7773087389

Biuro sprzedaży:
ul. Grunwaldzka 517c/27, Plewiska

biuro@itenergy.pl
tel.: 790835335
tel.: 664840930

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest IT Energy Despe­rak Jaskuła Sp. j. z sie­dzibą w Ple­wi­skach, ul. Zie­lar­ska 118b/4 62-064 Ple­wi­ska. Prze­twa­rzamy Twoje dane wyłącz­nie w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie zawarte w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym (pod­stawa prze­twa­rza­nia danych to reali­za­cja naszych praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów admi­ni­stra­tora w postaci komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kami strony). Twoje dane będą prze­twa­rzane nie dłu­żej, niż jest to konieczne do udzie­le­nia Ci odpo­wie­dzi, a po tym cza­sie mogą być prze­twa­rzane przez okres przedaw­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń.